Teknik Terimler

436 kişi okudu

 

A

Affinite:Çekilebilme
Alloy:Alaşım
Apparent elastic compliance of the testing system:Sistemin görünür elastiki değeri
As-cast condition:Sonradan ısıl işlem yapılmayan döküm
Austenitik Ductile Iron:Östenetik Küresel Dökme Demir

B

Backing sand: Şişedeki kum kütlesi.Deseni örten bakan kumun üstünde sıkıştırılmış kum.
Binder:”Yeşil” veya kuru halde mukavemet veya plastisite kazandırmak için küf veya maça kumu için katkı maddesi olarak kullanılan bağlayıcı ajan.
Brinell Knob:Brinell çıkıntısı
Brunch Finger Gate:Parmak giriş
Burn-on sand:Dökümün çıkarılması son derece zor olan yüzeye yapışan kum .

C

Cast iron with spherodial graphite: Küresel grafitli dökme demir
Castability:Dökülebilme Özelliği
Cold shut: Soğuk Kapama.Metalin yetersiz kaynaşması nedeniyle yüzey kusurları.
Cope: Yatay olarak ayrılmış bir kalıbın üst yarısı.
Core: Çekirdek
Corebox:Maça üretmek için kullanılan ahşap, metal veya plastik alet.
Cored induction furnace: Nüveli endüksiyon ocağı
Coring: Çekirdekleşme


D

Damping capacity: Sönüm kapasitesi
Die:Döküm için kalıcı bir kalıp olarak veya hassas dökümüde bir mum modeli için kullanılan metal bir form.
Distorsion: Bükülme
Drag: Yatay olarak ayrılmış bir kalıbın alt yarısı.

E

Effective sprue height: (ESH)Etkili yolluk yüksekliği
Elasticity modulus: Esneklik katsayısı
Electro Slag Remelting (ESR) : Vakum arg ergitme yöntemi
Expension Coefficient: Genleşme katsayısı


F

Ferritic Ductile Iron: FERRİTİK küresel dökme demir
Final gauge length after fracture: Son ölçü uzunluğu
Final load: Kopma yükü
Flask: Şişe Kumu tutmak için kullanılan ve genellikle iki parçadan oluşan, başa çıkıp sürüklenen sert bir metal veya ahşap çerçeve.
FRAM: Metal Filtration System

G

Grey Cast Iron: Gri Dökme Demir
Greyn: Ferrit ve Perlit taneleri

H

Hotbox process: Çekirdek üretmek için ısıtmalı metal maça kutuları kullanan reçine bazlı bir işlem.
Hot tear: Bir dökümde, katılaşma sırasında döküm içinde dik termal gradyanlar tarafından oluşturulan gerilmelerden kaynaklanan düzensiz şekilli kırık.

I

Impurity: Empürite, kirlilik, pislik
Inclusion: Kalıntı
Induction furnace: Endüksiyon ocağı
Investment casting: Bir mum veya termoplastik desenin kullanıldığı bir kalıp döküm işlemi. Desen, refrakter bir bulamaçla yatırılır (çevrelenir). Kalıp kuruduktan sonra, kalıp eritilir veya kalıp boşluğundan yakılır ve erimiş metal elde edilen boşluğa dökülür.


L

Ladle : Erimiş metali fırından kalıba aktarmak için kullanılan bir kap.
Linseed oil: Bezir yağı
Lower yield stress: Alt akma gerilmesi
Lunker: Çekinti boşluğu

M

Malleable iron: Malleable demir
Martenzitic Ductile Iron: Martenzitik Küresel Dökme demir
Mold: Kalıp. Normalde kum, metal veya başka herhangi bir yatırım malzemesinden yapılmış bir üst ve alt formdan oluşur. Belirli bir şekle sahip bir döküm üretmek için erimiş metalin döküldüğü boşluğu içerir.
Mold cavity: Kalıbın çıkarılmasıyla üretilen bir kalıptaki izlenim. Dökümü oluşturmak için erimiş metal ile doldurulur.

N

Nobake process: Reçine bağlı bir hava ayar kumu ile üretilen kalıplar / maçalar. Hava seti işlemi olarak da bilinir, çünkü kalıplar normal atmosfer koşullarında sertleşmeye bırakılır.

O

Original gaugi length: İki ölçü uzunluğu

P

Parting Line: Kalıbın iki yarısının ayrılmasını gösteren çizgi.
Pearlitic-Ferritic Ductile Iron: Perlitik-Ferritik Küresel Dökme demir.
Percentage elongation after fracture: Kopmadaki uzama yüzdesi
Perlitic Ductile Iron: PERLİTİK küresel dökme demir
Permeability: Geçirgenlik Erimiş metalin dökülmesi sırasında kalıp / çekirdek gazların geçişine izin veren bir kalıp malzemesinin özelliği.
Physical properties: Yoğunluk, elektriksel ve termal iletkenlik, genleşme ve özgül ısı gibi maddelerin özellikleri. Bu terim, “mekanik özellikler” ile değiştirilerek kullanılmamalıdır.
Pig iron: Demir içeren dökümlerin üretimi için eritme için kullanılan (uygun hurda ilaveleri vb.) Bilinen bir metal kimyasal analizine göre demir blokları.
Proof Stress(Nonproportional elongation): Orantısız uzama gerilmesi

R

Radius of Curvature: Kavis yarı çapı

S

Scrap:(1) Döküm üretmek için eritilmiş herhangi bir hurda metal (genellikle uygun pik demir veya külçe ilavesiyle); (2) dökümleri reddetmek.
Segregation: Segregasyon
Semi-steel: Yarı çelik
Shakeout: Katılaşmış dökümün kalıp malzemesinden ayrılması işlemi.
Shrinkage: Katılaşma sırasında kalıp içindeki metalin büzülmesi. Terim ayrıca zayıf tasarım, yetersiz metal beslemesi veya yetersiz beslemeden kaynaklanan büzülme boşluğu gibi döküm kusurunu tanımlamak için kullanılır.
Slag: Cüruf.Erimiş metali havadan koruyan ve erimiş haldeki bazı yabancı maddeleri çıkaran erimiş metalik olmayan bir malzemedir.
Slag Inclusions: Cüruf kalıntıları Kum kalıntılarına benzer, ancak eritme işlemi sırasında dolgu malzemelerinden, silis ve kilden aşınmış ve silika ve kilden kaynaklanan kirleri içeren döküm yüzey kusurları. Dökümün dökülmesi sırasında potada meydana gelen metal refrakter reaksiyonlardan da kaynaklanabilir.
Slurry: Bulamaç.Bir sıvı içinde süspanse edilen refrakter partiküllerin akıcı bir karışımı.
Sprue (downsprue-downgate): Erimiş metalin girdiği, genellikle dikey olan kanal (Şekil 3).
Step gate: Kademeli giriş

T

Tensile strenght: Çekme dayanımı
Test bar: Test çubuğu. Dökülen metalin mekanik özelliklerinin belirlenmesine izin vermek için tasarlanmış standart numune çubuğu.
Test lug:Test pabucu Dökümün bir parçası olarak bir pabuç dökümü yapılır ve daha sonra test amacıyla çıkarılır.
Thermal conductivity: Isıl iletkenlik
Thermo-shock: Isıl şok dayanımı

U

Upper yield stress: Üst akma gerilmesi

V

Vent:Havalandırma Kalıbı döküldüğünde gazların çıkmasını kolaylaştırmak için bir kalıp veya göbekte bir açıklık veya geçit.

W

White iron: Beyaz pik

Y

Yield Stress: Akma gerilmesi
Young’s modulus of elasticity: Esneklik modülüYazar Hakkında

Yorum bırakın

Translate »