Yazarlar

1 / 1 Sayfa
778 kişi okudu

Cüruf inklüzyonları , kaynak metalinde veya kaynak arayüzünde tutulan metalik olmayan partiküllerdir. Cüruf inklüzyonu hatalı kaynak tekniği, ekleme yanlış erişim veya her ikisinden de kaynaklanabilir. Derz sınırlarında veya kaynak geçişleri arasındaki keskin çentikler cüruf sıkışmasını teşvik eder.

Uygun teknikle, cüruf inklüzyonu erimiş kaynak metalinin yüzeyine yükselir. Tungsten inklüzyonları , gaz tungsten ark kaynağı işlemi ile biriktirilen kaynak metalinde tutulan tungsten partikülleridir . Kapanmaya sebep olan faktörlerden biri  Tungsten elektrodunu erimiş kaynak metaline batırmakdır. Bir diğeri ise Tungsten’i eriten çok yüksek akım kullanmak olabilir.

Metalurjide, istenmeyen kapanımların önlenmesi; alüminyum alaşımları veya çelikler gibi yapısal malzemelerin saflığının sağlanmasında ve geliştirilmesinde kilit bir rol oynar. Malzeme bilimi perspektifinden bakıldığında, ortalama çapı 10 um olan metalik olmayan inklüzyonlar, metalik malzeme yapısında üç boyutlu kusurlar olarak işlev görür. Kapanımların malzeme özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Örneğin, mevcudiyetleri yerel bir stres artışı ile sonuçlanır ve yorgunluk mukavemeti azalır, böylece yarı-mamul ürünün veya bileşenin kalitesi nihayetinde azalır.

Cüruf inklüzyonu genel olarak üst döküm yüzeylerinde görülen metalik kaynaklı olmayan düzensiz şekilli inklüzyonlar halinde görülür. Sorun döküm potasındaki sıvı metalin cürufundan kaynaklanır.
Metalik olmayan inklüzyonlar (Non Metalic Inclusions) ise çeliğin özelliğinde önemli bir çok rol oynar ve bu da çelik ürünlerinin hem işlenmesini hem de uygulanmasını etkiler.

Cüruf İnklüzyonunu Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

•Eğer bu cüruf kumun aşınması nedeniyle oluşmaktaysa kumun içindeki inert toz azaltılmalıdır.

•Daha çok cilalı karbon oluşturan bir kömür tozu kullanılmalıdır.

Kalıp kumunun değirmendeki karışım süresi arttırılmalıdır.

Özetle, çeliklerde içerme kontrolünün son yıllarda önemli ölçüde geliştiği sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni, termodinamik, çelik ve cüruf kimyasal bileşimi ile erime atölyesi arasındaki etkileşimi anlamadaki ilerlemedir. Bu, çelik özelliklerini optimize etmek için metalik olmayan inklüzyonların işleme yoluyla uyarlanmasını mümkün kılmıştır.

Bununla birlikte, inklüzyonun kontrolü ve optimizasyonunu iyileştirmek için bazı önemli sorunlar devam etmektedir. Bunların da çözülmesi gerekir.

Son yıllarda, otomatik Saha Emisyon Tabancası Tarama Elektron Mikroskobu (FEG-SEM) tabanlı inklüzyon analizinin ilerlemesi, sekonder metalürji sürecinin yanı sıra çelik ürün metalurjisi için mevcut olan metalik olmayan inklüzyon (Non Metalic Inclusion) verilerinin miktarını ve kalitesini büyük ölçüde değiştirmiştir.


1 / 1 Sayfa

Hassas Döküm Teknolojisi Shell kalıplama yönteminden daha teknik bir yöntemdir. Karmaşık parçaların dökümünde kullanılan en bilinen yöntemlerdendir. Kayıp balmumu dökümüne dayanan eski bir metal şekillendirme yöntemidir. Shell kalıplama yöntemi ; dökme demir, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum alaşımları ve bakır alaşımları kullanılarak yapılır. Demirli ve demirsiz metallerin kullanımına olanak tanır. Tipik parçalar küçük veya orta boyuttadır ve dişli yuvaları, silindir kafaları, bağlantı çubukları ve kol kolları gibi parçaları dökmek yüksek hassasiyet gerektirir. İleri endüstriyel teknolojilerde; güçlü ve gerilimi düşük, aynı zamanda ağırlıkça hafif ve tasarımı oldukça karışık, sofistik parçalara ihtiyaç duyulur. Bu tür parçalar oldukça zor alaşımlar ihtiva…

Pik Döküm demir cevherinin  yüksek fırınlarda karbon (doğrudan indirgeme ) ya da karbon monoksit (dolaylı indirgeme) ile azaltılarak üretilen pik demirin önceden hazırlanan bir kalıba dökülmesi ya da sıvı metal üzerine uygulanması yöntemine denilir. Yüksek fırında kullanılan ham maddeler; demir cevheri, metalürjik kok  ve  dolomit, kireç ve benzeri gibi uygun akılardır. Metalurjik kok, tuyere sıcak hava üflemesi kullanılarak istenen karbon monoksitlere dönüştürülür. Akışlar uygun kalitede cüruf oluşturmak ve muhafaza etmek için kullanılır Pik Demir Nedir ? Demir ve karbon içeren ve karbonlu lamel grafit parçalarının bulunduğu döküm alaşımına Pik demir ya da Gri Dökme Demir denir. Bir başka deyişle serbest…

DökümTEK |  Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri Döküm sektörüne “Kaliteli Mühendislik ve Profesyonel Danışmanlık Hizmetleri” sunmak amacıyla; Döküm sektörünün öncü firmalarında farklı bölümlerde çalışmış, yirmi beş yıldan fazla tecrübeye sahip mühendisler Döküm parça üretimi yapan dökümhaneler  ve malzeme sağlayan bayilerden oluşan iş ortakları Halen bu sektörde faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı teknik uzman kadrosu ile oluşan profesyonel bir ekibiz. Etik bir anlayış ve yüksek bir kaliteyle ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda sektöre hizmet etmekteyiz. DökümTEK profesyonel anlamda hem Döküm ve Danışmanlık Hizmeti veren hem de web sitesi ile sürdürülebilir hedefleri doğrultusunda,  “Döküm Teknikleri ve Sektöre Dair Her Şey “…

DökümTEK | Vizyonumuz; sürdürülebilir, hesap verilebilir ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetleri dünyaya sunmaktır. İmalat sanayinin en önemli konumlarından biri  döküm sektörüdür. Döküm Teknikleri metallere en yüksek katma değeri sağlayan bir üretim metodu olarak ön plana çıkmaktadır.  Ülkemizin gelişiminde ve kalkınmasında döküm teknolojileri anahtar rolü sağlar. Döküm sektörünün pazar payına bakıldığında döküm ürünleri dayanıklı malların yüzde 90’ının bir parçasıdır.  Döküm ürünleri; otomobil, kamyon, havacılık, tren, madencilik ve inşaat ekipmanları, petrol kuyuları, ev aletleri, borular, hidrantlar, rüzgar türbinleri, nükleer santraller, tıbbi cihazlar, savunma ürünleri, oyuncaklar ve daha fazlasında bulunurlar. Dökümcüler Birliği’nin Ocak 2021’de hazırlanan CENSUS OF WORLD CASTING PRODUCTION  Total…

Gaz Boşluğu Ne Demektir? Gaz boşlukları, sıvı metalin katılaşması sırasında döküm parçanın herhangi bir bölümünde sıvı metalin basıncını aşan gaz basıncının neden olduğu küresel,yassılaşmış ya da uzamış oyuklara verilen addır.. Döküm esnasında meydana  gelen gaz doğallıkla en az dirençle karşılaşacağı  yolu takip eder. Bu nedenle genel olarak döküm parçanın üst derece kısmına doğru hareket etme eğilimindedir. Gaz boşlukları, döküm parçanın yüzey kısmında bastırılmış bölgeler gibiya da  yüzey altı boşlukları şeklinde görülebilirler. Porozite türleri olarak karınca hataları, çiçek bozuğu yüzeyler ve yanmış yüzeyleri sayabiliriz. Bunlar  aynı zamanda gaz boşluklarının da değişik türlerini meydana getirirler. Gaz boşlukları döküm hatalarını belirlemek gaz boşluklarını…

Kum emmesi, metal veya metal oksitlerin kum taneleri arasındaki boşluklara kum tanelerini yerlerinden oynatmadan dolması ile oluşan bir döküm hatasıdır. Sert kum kalıplarda çok ufak boyuttaki boşluklar olmasına rağmen, bu döküm hatası meydana gelebilir. Sert kalıp kum emmesi döküm hatasının nedeni tam olarak bilinmese de, kalıp içindeki nem ortamının bu döküm hatasına sebep  olduğu düşünülür. Hatayı meydana getiren faktörlerin çoğu; nem, sıcaklık, metalin oksitlenme hızı ve metalin kum ile arasındaki temas derecesi ile alakalıdır. Reaksiyonların yüksek sıcaklık kimyasından dolayı olması, çalışma zorluğu meydana getirmektedir. Açıkca belirtmek istersekl basit maden akışından fazla bir durum söz konusu olduğu ortadadır. Çünkü mevcut porozluklar…

Genleşme dartları, soğuma sonrası dökümde ergimiş metalin bir çapak ile döküm kabına bağlı kaldığı ve metal bir tabaka oluşturduğu bir döküm hatasıdır. Damar dartı; Genleşme dartları başlığı altında altında ya da yüzeye dik olarak keni kendine meydana gelen düzensiz çizgi olarak görülen bir döküm hatasıdır. Boya dartı; Boya dartları adından da anlaşılacağı üzere kumdan farklı olarak  boyadan dolayı meydana gelen ve  genleşme dartları nın özel bir şekline verilen addır. Üst derece dartı; Dökümün üst derece yüzeyinde oluştuğundan dolayı bu şekilde adlandırılmaktadır.  Genleşme dartları  görünüm olarak meydana gelme zamanına bağlı olarak maça dartı, fare izi, çekme ya da gaz boşluğuna benzetilebilir.…

Erozyon dartı, metalin hareketiyle kumun sürüklenip, döküm hatası  ile döküm parça arasında metal bağlantı oluşan bir çeşit genleşme hatasına denir. Hatalı yer, çekiç ile kırıldığında hata ile parça arasında metalik bağlantı gözle görülebilir. Bununla beraber, erozyon dartının parçanın diğer bölgelerinde kum boşlukları veya kum inklüzyonlarına sebebiyet verebileceği göz önünde  bulundurulmalıdır. Erozyon dartının görünümü, kuma maden dalması ve maden sürüklemesi ile aynıdır. Bazen fare kuyruğu veya kalıp kopuğu şeklinde bir görüntüsü olabilir. Bununla beraber, çözüm farklıdır. Çünkü erozyon dartı, düşük sıcaklık veya kuru mukavemet probleminden ziyade daha çok genleşme hatası problemidir. Hatanın oluştuğu kalıp yüzeyinin ve kalıp derinliğinin döküm sırasında gözlemi…

Kum kaynaması, kum içerisindeki metal oksitlerin akışkan bir özellik göstermesi ve penetre olması sonucu oluşan kaba parlak bir yüzey hatası olup kum emmesinin bir devamıdır. Demir oksit de dahil olmak üzere birçok metal oksitlerinin silika kumuna afinite (birleşme eğilimi) vardır ve düşük sıcaklıklarda bile reaksiyona girerler. Kimyasal Afinite: Bir atomun veya bileşiğin, kimyasal reaksiyon ile atomların veya kompozisyonun aksine bileşiklerle birleştirilme eğilimini  ifade eder. Oksit, kum tarafından absorbsiyona uğradığında, oldukça sert ve kaynamış bir tabaka meydana getirir. Bu tabaka kaldırıldığında yerinde çok düzgün bir yüzey oluşur. Bu durum, çoğu çelik dökümün hızlıca temizlenmesini etkileyen bir faktör oluşturur. Bununla birlikte, eğer…

Translate »