Yazarlar

Bronz döküm ‘Cire Perdue’ veya  ‘Lost-Wax’  yani ‘Kayıp Balmumu’ yöntemi olarak bilinen seramik kabuğa erimiş bronz dökülerek yapılır. Bronz Nedir? Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır. Bronz döküm denilince; Alüminyum Bronz Kızıl Bronz üretimde en çok akla gelen ve en bilinen bronz çeşitlerindendir. %14’e kadar alüminyum içeren bakır esaslı alaşımlar Alüminyum Bronz’ları oluşturur. Alüminyum Bronzlar diğer alaşımlardan farklı mekanik ve kimyasal özelliklere sahiptir. Bu özellikler alüminyum bronzlara bir çok üstünlük sağlar. Sertlikleri 40 – 42 RC’ye kadar çıkan türleri…

Paslanmaz çeliklerin önemli özellikleri döküm teknikleri açısından paslanmaz çelik dökümü önemli bir noktaya taşımaktadır. Paslanmaz Çelik Nedir? %10,5 ve üzeri oranda krom ve %1,2 ve altında karbon içeren ve bundan dolayı korozyona karşı dayanıklılık sağlayan paslanmaz çelik, kendini onaran bir yüzey tabakası oluşturan demir alaşımıdır. Paslanmaz çelik, 1900’lü yılların başında Avrupa’da bulunmuş ve 1912 yılında patent altına alınmıştır. Günümüzde çok çeşitli aşamalardan geçerek inşaat, gıda, otomotiv, makine, elektrik, elektronik ve beyaz eşya gibi birçok sektörde ve sahada kullanılmaktadır. Böylelikle endüstriye ve günlük yaşama büyük kolaylık ve ekonomik katkı sağlamıştır. Özellikle hijyen gerektiren ürün ve tesislerin yapımında kullanılmaktadır. Bugün önemli bir…

Isıl İşlem Çeşitleri olarak sayabileceğimiz; Gerilim Giderme Normalizasyon Tavlama gibi bazı uygulamalar ve kullanım amaçları aşağıda yer almaktadır. Gerilim Giderme Nedir?: Gerilim giderme “Isıl İşlem Çeşitleri” nden biridir  ve demir &demir dışı metallere uygulanır. Buradaki amaç; talaşlı işlem, soğuk şekillendirme ve kaynak gibi, ön imalat sırasında meydana gelen iç kalıcı gerilimleri gidermektir. Eğer bu işlemler yapılmazsa, daha sonraki işlemler kabul edilemeyecek çarpılmalara neden olabilir ya da gerilim, korozyon çatlamaları söz konusu olur. Gerilim giderme, malzemenin kimyasında ya da mekanik özelliklerinde çok belirgin bir değişiklik amacıyla yapılmaz. Bu nedenle nispeten düşük sıcaklıklar söz konusudur. Demir dışı metaller alaşım tipi ve durumuna…

Döküm Haznesinin Dizaynı İçin Anahtar Noktalar Nelerdir?: 1-Döküm haznesinin dizaynı için haznenin biçimi önemlidir. Biçimin  dikdörtgen veya oval olması, dairesel olmasından daha iyidir. 2-Yolluk giriş ağzı merkezden yana doğru kaçık olmalıdır. Bu kaçıklık hazne duvarına çok yakın olmamalı en az bir d çapı kadar mesafe olmalıdır. 3-Döküm haznesinin dizaynı için hazne derinliği de önemlidir. Döküm haznesinin derinliği çok sığ olmamalıdır. 4-Alt tarafı çok konik olmayan huni şeklinde olmalıdır. 5-En iyi durum, bent şeklinde bir kesici plakanın kullanılmasıdır. Döküm haznesinin tasarımı yapılırken stoper sistemi de önemlidir. Stoper sistemi için; biçim ve ölçüleri girdap yapmayacak şekilde seçilmelidir. 6-Süzgeç kullanmak, pisliklerin yolluk içerisinde…

Çelik üretiminde ergitme ve rafinasyon metali arıtmak için uygulanır. Çünkü pirometalürjik süreçlerle cevherden metal üretilirken, metalde bir miktar safsızlıklar oluşur. Bu safsızlıklar; Yan ürün şeklinde ortaya çıkan elementler Tek başına bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine ve değerine olumsuz etki eden elementler Tek başına  bir etkisi olmayan ama metalin özelliklerine ve değerine olumsuz etki etmeyen elementler Arıtmanın sonraki adımlarında kullanılacak safsızlıklar şeklinde sınıflandırılabilir. ¹ ÇELİK ÜRETİMİNDE ERGİTME VE RAFİNASYON Kaynatmalı Ocak Ergitmesi İle Çelik Döküm İmali Prensipleri: Ergitme ve Rafinasyon Pek çok dökümhane iyi kalitede çelik üretmeyi sağlamak için ocakta madenin şiddetli kaynamasını oluştururlar. Bu kaynama hurdadan gelen pas ile…

Paslanmaz çelik; kendiliğinden yapılanan ve korozyon direnci sağlayan bir yüzey tabakası(pasif tabaka ) meydana getirmek üzere gerek miktarda ≥ %10,5 krom ve ≤ %1,2 karbon içeren demir alaşımıdır. Paslanmaz çeliklerin metalürjik yapısını çoğunlukla alaşım elementlerinin yapısı belirlemektedir. Paslanmaz çeliklerin fiziksel ve kimayasal olduğu kadar, mekanik özellikleri de önem arz eder. Mekanik özellikleri belirlemek için bazı kriterler kullanılır . Bu kriterler; Bir malzemenin deformasyon direncinin derecesi: DAYANÇ.Yapısal faktörlere bağlı olarak, deformasyon aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir. “akma” veya kalıcı plastik deformasyon ( dolayısıyla “akma dayancı” Rp ), ya da “ kırılma” veya “kopma “( dolayısıyla “çekme dayancı” Rm ) Uygulanan bir yükle kalıcı batma…

Çeliklerin deoksidasyonu; sadece çözünmüş demir oksiti düşük seviyelere indirmek için değil aynı zamanda çelikteki reaksiyon ürünlerini temizlemek için de yapılır. Deoksidasyon, çelik üretiminde  son aşamadır. Aynı zamanda ergimiş metalden oksijeni alma metodudur. Bazik oksijen fırınlarında, istenmeyen safsızlık elementlerinin rafine edilmesi için oksijen kullanımı nedeniyle, çelik banyosu üfleme sonunda 400 -800 ppm arası oksijen içerir. Deoksidasyon  prosesi oksijene afinitesi yüksek olan metallerin istenilen miktardaki  Ferromangan, Ferrosilis, Alüminyum veya özel deoksidantların sıvı çelik içerisine beslenmesiyle meydana gelir. Çelik banyosundaki çözünmüş oksijen, beslenecek deoksidant malzemelerinin besleme miktarında ve çelik temizliğinde rol oynar. ¹ Rafinasyon işlemi sonunda metal en düşük karbon seviyelerine ve en…

Döküm zamanı üretimdeki birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler; kullanılan kalıbın kumu kalıplama şartları döküm sıcaklığı, maça biçim ve sayısı, kalınlık, döküm tekniği, kalıbın biçim ve ölçüsü gibidir. Ayrıca döküm sisteminin de bir çok şartına bağlıdır. Bütün bu şartlar iyi durumda ise, ideal döküm zamanı 50 saniye (elli saniye) veya 60 saniye (altmış saniye)dakikadır. Döküm Zamanı Nasıl Belirlenir? Uygun olan döküm zamanının  tespiti yapıldıktan sonra döküm ağırlığı bilinebilir, ergimiş metal akış hızı tayin edilebilir ve sonra yolluk sisteminin her bölümünün ölçüleri belirlenebilir. Son durum henüz tespit edilememesine rağmen uygun zaman hesaplanabilir. H. W. DIETERT’ in hesaplama formülü 450 kg. yaş kuma…

Zirkonyum esaslı kalıp ve maça boyaları döküm proseslerinde mümkün olan en iyi yüzey kalitesini elde etmek için kullanılır. Kalıp ve maçalar için su bazlı ve solvent bazlı boyalar vardır. Refrakterler için tipsotropik , Zirkon içerikli veya su bazlı bazen de Zirkonyum Silikat içeren boyalar kullanılmaktadır. Zirkonyum Nedir? Zirkonyumun 14 minerali içerisinde en önemlisi zirkondur. Zirkon ve Zr kimyasalları çeşitli endüstrilerde kullanılır. Bunlar; kimya, döküm, demir-çelik, seramik, refrakter malzeme, boya, gübre ,kağıt ve nükleer santrallerdir. Zirkon ve Zr kimyasalları yüksek kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak yerkabuğunda jeokimyasal özelliklerinden ötürü büyük yataklar oluşturamamaktadır. Dünyada belli başlı Zirkon üreticileri Güney Afrika Cumhuriyeti,…

1 / 1 Sayfa
374 kişi bu ay okudu

Cüruf inklüzyonları , kaynak metalinde veya kaynak arayüzünde tutulan metalik olmayan partiküllerdir. Cüruf inklüzyonu hatalı kaynak tekniği, ekleme yanlış erişim veya her ikisinden de kaynaklanabilir. Derz sınırlarında veya kaynak geçişleri arasındaki keskin çentikler cüruf sıkışmasını teşvik eder.

Uygun teknikle, cüruf inklüzyonu erimiş kaynak metalinin yüzeyine yükselir. Tungsten inklüzyonları , gaz tungsten ark kaynağı işlemi ile biriktirilen kaynak metalinde tutulan tungsten partikülleridir . Kapanmaya sebep olan faktörlerden biri  Tungsten elektrodunu erimiş kaynak metaline batırmakdır. Bir diğeri ise Tungsten’i eriten çok yüksek akım kullanmak olabilir.

Metalurjide, istenmeyen kapanımların önlenmesi; alüminyum alaşımları veya çelikler gibi yapısal malzemelerin saflığının sağlanmasında ve geliştirilmesinde kilit bir rol oynar. Malzeme bilimi perspektifinden bakıldığında, ortalama çapı 10 um olan metalik olmayan inklüzyonlar, metalik malzeme yapısında üç boyutlu kusurlar olarak işlev görür. Kapanımların malzeme özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Örneğin, mevcudiyetleri yerel bir stres artışı ile sonuçlanır ve yorgunluk mukavemeti azalır, böylece yarı-mamul ürünün veya bileşenin kalitesi nihayetinde azalır.

Cüruf inklüzyonu genel olarak üst döküm yüzeylerinde görülen metalik kaynaklı olmayan düzensiz şekilli inklüzyonlar halinde görülür. Sorun döküm potasındaki sıvı metalin cürufundan kaynaklanır.
Metalik olmayan inklüzyonlar (Non Metalic Inclusions) ise çeliğin özelliğinde önemli bir çok rol oynar ve bu da çelik ürünlerinin hem işlenmesini hem de uygulanmasını etkiler.

Cüruf İnklüzyonunu Önlemek İçin Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

•Eğer bu cüruf kumun aşınması nedeniyle oluşmaktaysa kumun içindeki inert toz azaltılmalıdır.

•Daha çok cilalı karbon oluşturan bir kömür tozu kullanılmalıdır.

Kalıp kumunun değirmendeki karışım süresi arttırılmalıdır.

Özetle, çeliklerde içerme kontrolünün son yıllarda önemli ölçüde geliştiği sonucuna varılmıştır. Bunun nedeni, termodinamik, çelik ve cüruf kimyasal bileşimi ile erime atölyesi arasındaki etkileşimi anlamadaki ilerlemedir. Bu, çelik özelliklerini optimize etmek için metalik olmayan inklüzyonların işleme yoluyla uyarlanmasını mümkün kılmıştır.

Bununla birlikte, inklüzyonun kontrolü ve optimizasyonunu iyileştirmek için bazı önemli sorunlar devam etmektedir. Bunların da çözülmesi gerekir.

Son yıllarda, otomatik Saha Emisyon Tabancası Tarama Elektron Mikroskobu (FEG-SEM) tabanlı inklüzyon analizinin ilerlemesi, sekonder metalürji sürecinin yanı sıra çelik ürün metalurjisi için mevcut olan metalik olmayan inklüzyon (Non Metalic Inclusion) verilerinin miktarını ve kalitesini büyük ölçüde değiştirmiştir.


1 / 1 Sayfa
1 2 3 34
Translate »