Döküm ve Danışmanlık Hizmetleri


Dokusu içerisindeki grafitleri küresel şekilde olan demir karbon döküm malzemesine Küresel Grafitli Dökme Demir adı verilir ve en yaygın olarak SFERO demir ismi kullanılır. Terminolojide DUCTILE IRON olarak isimlendirilir. Sfero Demir (DUCTILE IRON )Üretim Kademeleri: Üretim kademeleri üç ana başlıkta toplanabilir. 1)Düşük kükürtlü eriyik dökme demirin elde edilmesi.(Kükürt miktarı tercihen %0.03’ün altında olmalıdır.) 2)Ergimiş metalin, belirli aktif metaller ile muameleye tabi tutulması.(Ticari uygulamada genellikle Magnezyum ve Seryum kullanılır.) 3)Dökümden önce FERROSİLİS ile aşılama yapılır. Ham pik, KUPOL ocağında (asidik veya bazik astarlı), elektrik fırınında, hava fırınında DUBLEX (iki işlemi bir arada yapmak)yapılarak eritilmelidir. Düşük kükürt miktarı gerektiğinden bazik astarlı KUPOLDA…

Sıcaklık önemli bir faktördür. Ocaktan metali almak ve döküm için öncelikle sıcaklık ölçümü yapılmalıdır. Sıcaklık Ölçümü: Ocakçılar son deoksidasyonda çeliğin döküm sıcaklığına ulaşması için şartları düzenlemelidirler. Sıcaklık kontrol ve belirlenmesi önemlidir. Düşük sıcaklık maden yürümesine ve katmer hatalarına sebebiyet verebileceği gibi potada maden donmasına kadar hasar verebilir. Ocaktan Metali Almak: Ocaktan metal alam işlemi için; metal ya tek bir büyük potaya alınır, buradan daha küçük potalara verilerek kalıplara dökülür, ya da doğrudan bu pota ile döküm yapılır. Metalin her bir potadan diğerine transferinde 10°-100° arasında sıcaklık kaybolur. Bu nedenle potadan potaya asgari transfer yapılmalıdır. Çelik dökümhanelerinde kullanılan potalar; dipten akıtmalı…

Kalıp boyasının ömrü ve etkili olması, doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Boyama işlemine gerekli önem verilerek özel bir boyacı operatör eğitilmelidir. Her bir kalıp için boyama tekniğini belirten yazılı bir kayıt tutulmalı, kalıp sicili işlenmelidir. Boyamanın yapılacağı kalıp boşluğunu gösteren veya uygun termik şartları veren bir resim Referans Metot ’unu kolaylıkla açıklayacak bir belgedir. Kalıp boyası esas olarak refrakter parçacıkları, yapıştırma maddesi ve sudan meydana gelmiştir. Kalıp boya yapılacağı zaman boyanın içindeki suyu buharlaştıracak kadar sıcak olmalıdır. Normal şartlar altında bu sıcaklık 150°C ile 180°C arasındadır. Eğer kalıp çok soğuk ise buharlaşmaya fırsat kalamadan kalın bir boya tabakası meydana gelir.…

Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılar olarak; Kalsiyum,Baryum,Stronsiyum ve Zirkonyum içeren aşılayıcılar tercih edilmektedir. Kalsiyum: Dökümhane şartlarında kullanılan ferrosilisyumlar dengeli miktarlarda kalsiyum ve alüminyum içerir. Malzemelerin çoğunluğu dökümde delik gibi problemlere yol açan yüksek Alüminyum içeren (>%3) kaynaklardan elde edildiği için, malzeme seçimi de dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Orta ölçekli dökümhanelerde iyi FG FeSi tatmin edici küre sayısı ve demire istenen özellikleri sağladığından tatmin edicidir. Baryum: Sfero dökümde kullanılan aşılayıcılardan; besleme süresinin uzun olduğu ya da dökümün katılaşmasının yavaş (örneğin ağır bölgeler) olduğu durumlarda daha çok Baryum içeren aşılayıcılar tercih edilmelidir. Toplam Baryum içeriği %3 ‘ün üzerinde olan aşılayıcılar hiçbir işe yaramaz…

Vermiküler Demirin Özellikleri; GRI ve SFERO dökme demirler arası özelliklere sahiptir Gri dökme demirden daha fazla mukavemet ve süreklilik gerektiren durumlarda, SFERO dökümden daha fazla dökülebilir olma,işlenebilme, akma, ısıl iletkenlik, ses sönümü ve maliyet avantajının gerektiği durumlarda tercih edilir. SFERO da ki gibi grafit tanecikleri ayrı ayrı değil, ama birbirleriyle bağlantılı bir yapısı vardır. Grafitleri lamel grafitlerden daha kalın ve uçları yuvarlaktır. VERMİKÜLER grafitli dökme demirin akma ve kopma mukavemeti, gri dökme demirden %50 daha yüksek, SFERO demirin de %85-90’ı kadardır. Gri dökme demirin elastik uzama özelliği yoktur. Ancak VERMİKÜLER demirin elastik uzama özelliği SFERO dökme demir ile kıyaslanabilir.

Kalıp Kumu Sıkıştırma Metodları; Genel olarak Ön Şekillendirme, Ön Sıkıştırma ve Asıl Sıkıştırma gibi çeşitli aşamalardan meydana gelir. Bu aşamalardan sonra da nihai olarak sentetik kuma erişilir. Her bir aşamada kullanılabilecek yöntemler tabloda belirtilmiştir. Kalıp Kumu Sıkıştırma Metodları Kalıp Kumu Kalıp Konturlarının Ön Şekillendirilmesi(Derecenin Doldurulması) Ön Sıkıştırma *Dereceye Boşaltma **Eleyerek **Havalandırarak **Vibrasyon ile **Doldurarak (takalama) *Basınç Kullanma **Kumu hafif basınçla üfleme **Kumu yüksek basınçla üfleme **Kumu doldurma ve hava ile sıkıştırma **Kumu doldurma ve zayıf bir hava impulsu ile sıkıştırma *Vakum **Emme Kalıp Konturunun Elde Edilmesi Asıl Sıkıştırma *Doldurarak (takalama) *Presleme *Normal basınç ile 0,2-0,6 MPa *Yüksek basınç ile 0,6-1,2…

1 2 3 4 5 33

Likidus Sıcaklığı Nedir?

LIKIDUS sıcaklığı mukavemet değerini belirlediğinden döküm parçadaki çekmeyi arttırır. Bu nedenle döküm parçadaki çekme mukavemeti açısından önemlidir. LIKIDUS sıcaklığını etkileyen…
Translate »
error

İçerikleri beğendiysen reklamları TIKLA, daha çok içerik yüklensin.