Ergitme Sürecinin Adımları Nelerdir?

Ergitme süreci
1)Malzeme Seçimi,
2)Havadan gaz kapmayı önlemek,
3)Gaz Gidermek
4)Tane küçültmek
5)Temizleme yapmak

gibi adımlardan oluşmaktadır.
1)Ergitme Sürecinde Malzeme Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Alaşımın kirlenmesini önlemek için; ham malzeme ve hurda malzemeler, satın alınan yer tarafından renkli kodlarla boyanarak işaretlenmelidir. Şarj sırasında kirli ve rutubetli malzemeler fiziksel tehlikeler meydana getirdiği gibi, ergiyik metal içerisinde çözündükleri zaman, katılaşma sırasında gaz arızaları meydana getirirler.

Fazla miktarda paslı veya pis hurda, banyo içindeki oksidi arttırır ve bu durumun temizleme işlemi sırasında ayrıca dikkate alınmasını gerektirir. İdeal olanı ilk önce ergitme işlemi yapılmalı yani ergitilmeli ve sonra ayrı bir işlem ile temizlenmelidir.

2)Havadan Gaz Kapmayı Nasıl önleriz?  (Ergitme ve Örtü):

Alüminyum oksit parçacıklarından arıtmak ve havadan gaz kapmasını önlemek için bir örtü altında ergitilmesi gerektir. Uygun örtünün seçimi için, alaşımın kompozisyonuna, ocağın tipine ve döküm sıcaklığına bakılır.

Genellikle, kokil döküm nispeten düşük sıcaklıkta yapılır.

Düşük sıcaklıklarda, örtü altında ergitme büyük bir problemdir. Ergitmeyi perdelediği için tuz karışımlarına aksi etki yaparlar. Belli tip ve marka örtü maddeleri döküm sıcaklıklarına ve ocak tiplerine uygun olacak şekilde tasarlanmışlardır. Uygulamalarda katı veya sıvı cürufa göre seçilirler.

Belirli alaşımlar, örneğin alüminyum-magnezyumun değişik kompozisyonları sodyumun etkisine dayanamazlar. Bu yüzden uygulamada da yine belli marka ve tip, özel örtüler kullanılır.

Katı şarjdan ergitme işlemine yani ergitmeye geçildiği zaman; şarjın ilk bölümü ergime başlangıcında hamur haline geldiği zaman, çabucak üzerine örtü ilave edilir. Sodyum kapmasının problem olmadığı alaşımlarda %1 oranında farklı özel örtüler kullanılabilir.3)Ergitme Sürecinde Gaz Giderme Nasıl Yapılmalıdır?

Az miktardaki gaz, kokil dökümde çekme miktarını azaltır. Genel olarak, bütün gazın ergiyik içinden atılması istenir. Gerekli ilaveler yapılarak gaz miktarı kontrol altına alınır.

Alüminyum içinde hidrojenin erimesi sıcaklık ile önemli derecede artar. Bu yüzden gaz giderme işlemi, sıcaklığı sabit tutmak veya düşürülmek sureti ile yapılır. Gaz gidermenin en iyi yolu, ergiyik içerisinden balonlar halinde kuru gaz geçirmek ile yapılır. Metal içerisinde çözünen hidrojen baloncuklara geçer ve onlarla yükselerek ergiyik metalin üst yüzeyinden dışarı atılır.

Nitrojen, Argon, Karbondioksit ve Klor gibi gazlarda gaz giderme ile ergiyik içerisinden atılırlar. Her bir ocak için gazın depolanması ve sevki zorluk yaratır. Aynı zamanda önemli bir masraf gerektirir. İlave olarak Klor gibi gazlar sağlığa zararlıdır.

Dökümhanelerin en gözde metotlarından biri katı haldeki gaz gidericilerdir. Bunlar tabletler halinde ergiyik metalin dibine daldırılırlar. Burada çözünen tabletler gazları toplayarak metalin üstüne çıkarırlar.

Gaz gidermenin yeterliliği, ergiyik metal içinde bulunan gaz baloncuklarının toplam yüzey alanına bağlıdır. Ergiyik içerisindeki küçük balonlar, büyük balonlara nazaran daha etkilidirler. Tabletler, küçük balon tekniği dikkate alınarak uygun formülde üretilmişlerdir. Halka şeklindeki tabletleri, bir kanca ile ergiyik içerisine daldırmakla en etkili gaz giderme işlemi yapılır.

Eğer istenirse, metalden alınan bir numunenin azalan basınç altında katılaştırılarak gaz seviyesi kontrol edilebilir. Bu mevcut bir gazın etkisini açıkça gösterecektir. Gaz giderme işleminin faydalarından biri de, yüksek silisyum alaşımlarında, istenmeyen yapıyı meydana getiren sodyumun ergiyik metalden uzaklaştırılmasıdır. Bunun anlamı, uygun modifikasyon için gerekli olan doğru sodyum miktarının verilmesidir.


4)Ergimiş Metalde Tane Küçültme:

Ergiyik metal içerisindeki çok az miktarlarda Titan ve Boron gibi elementler katılaşma sırasında kristal yapı için çekirdekleri oluştururlar. Döküm parçada bir “ince eşit eksenli tane” yapısı meydana getirirler. Bunu etkisi ile maksimum mekanik özellikler elde edilir ve kesit kalınlığındaki değişiklikleri dengeler.

İlave olarak alaşımın “besleme” özelliklerini de arttırarak çekme boşluklarının önlenmesini sağlar. Gaz giderme ve çekirdek yapıcı tablet kombine durumdadır. Ergitme sürecinde ergiyik metale daldırıldığında hem gaz giderme, hem de tane iyileştirilmesi yapılmış olur. Gerek temizleme örtüsünün seçiminde, gerekse tane yapıcı da birbirine uygunluk aramak karışımın kirlenmesini önlemek bakımından gereklidir.

5)Ergitme İşleminde Modifikasyon (Islah etme) Nasıl Yapılır

6)Son Temizleme İşlemi Nasıl Yapılmalıdır?

Az bir miktar daha temizleme-örtü tozu ergiyik metalin üzerine serpilir ve beş dakika üzerinde bırakılır. Son olarak hafifçe karışırılır. Kırmızı renge gelmesi sağlanır ve sonra metalin yüzeyinden sıyrılarak alınır.About Author

Translate »